Toimitus- ja maksuehdot

Voimas­sa 01.09.2020 >

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokau­pan tuot­tei­ta myy Kopiouro­nen Oy, Y‑tunnus 0535717–2. Myymme tuot­tei­ta yksi­ty­ishenkilöille ja Y‑tunnuksen omaav­ille pääosin Suomeen. Tuot­tei­den hin­nat sisältävät arvon­lisäveron. Pidätämme oikeu­den hin­to­jen ja postiku­lu­jen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuot­teet tilataan pääsään­töis­es­ti Inter­netin väl­i­tyk­sel­lä osoit­teesta www.kopiouronen.fi ja val­it­se­mal­la kau­pan tuot­tei­ta ostosko­rin kaut­ta. Kaik­ki tilauk­set vahvis­te­taan sähkö­pos­til­la jos­sa ilmoite­taan tilauk­sen hin­ta, toim­i­tusku­lut sekä tilatut tuot­teet. Tilaus­vahvis­tuk­sen saami­nen edel­lyt­tää toimi­van sähkö­pos­tiosoit­teen ilmoit­tamista tilauk­sen yhtey­dessä. Asi­akas sitoutuu jokaisen tilauk­sen yhtey­dessä voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Tilausvahvistus

Lähetämme sähkö­pos­titse tilaus­vahvis­tuk­sen, jos­ta näet:

  • tilaus­nu­meron
  • tilatut tuot­teet
  • laskun lop­pusum­man

Sivuil­lamme ole­van käyt­täjätilin kaut­ta voit tarkas­taa tilauk­sen sisällön.

Maksutavat

Tuot­teet ja niiden postiku­lut mak­se­taan tilauk­sen yhtey­dessä. Käytössämme on suo­ma­laiset mak­su­ta­vat eri pankkiryh­mit­tymien kautta.

Maksupalvelutarjoaja

Mak­sun­väl­i­tys­palvelun toteut­ta­jana ja mak­su­palvelun­tar­joa­jana toimii Bamb­o­ra Pay­form  (2684814–9) yhteistyössä suo­ma­lais­ten pankkien ja luot­to­laitosten kanssa. Bamb­o­ra Payment
näkyy mak­sun saa­jana tiliot­teel­la tai kort­ti­laskul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aalle. Bamb­o­ra Pay­men­til­la  on mak­su­laitok­sen toim­ilu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­dämme ottamaan
ensisi­jais­es­ti yhteyt­tä tuot­teen toimit­ta­jaan (https://www.bambora.com/fi/fi/online/)

Verkkopankit

Verkkopankki­mak­samiseen liit­tyvän mak­sun­väl­i­tys­palvelun toteut­taa Bamb­o­ra Pay­form (2684814–9) yhteistyössä suo­ma­lais­ten pankkien ja luot­to­laitosten kanssa. Käyt­täjän kannalta
palvelu toimii aivan kuten per­in­teinen verkkomaksaminen.

Toimitusaika

Pos­ti­ta­mme tuot­tei­ta pääsään­töis­es­ti seu­raa­vana arkipäivänä.

Toimitustapa ja toimituskulut

Toim­i­tusku­lut sisältävät posti- ja pakkausku­lut. Voit kat­soa toim­i­tusku­lut valit­tuasi ostosko­rin mak­su- ja toim­i­tus­ta­van. Toimi­ta­mme tilauk­set kir­jeenä, paket­ti­na tai mak­sikir­jeenä. Lisätietoja
Postin paket­ti­vai­h­toe­hdoista mak­su­ista ja kul­je­tus­tavoista saat osoit­teesta https://www.posti.fi

Vaihto- ja palautusehdot

Asi­akkaal­la on Suomen kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen 14 päivän vai­h­to- ja palau­tu­soikeus. Palau­tu­soikeus kos­kee vain alku­peräis­pakkauk­ses­sa ole­via käyt­tämät­tömiä ja myyntikelpoisia
tuot­tei­ta. Rahan palaut­tamisen välit­tää Bamb­o­ra Payform.

Liitä palau­tuk­sen mukaan seu­raa­vat tiedot:

  • asi­akas­nu­merosi, nime­si, osoit­teesi ja puhelinnumerosi
  • kopio tilaus­vahvis­tuk­ses­ta

Palau­tu­sosoite:

Kopiouro­nen Oy
Torikatu 5
53100 Lappeenranta

Emme vas­taan­o­ta palau­tuk­sia yli 14 vrk kulut­tua toim­i­tuk­ses­ta. Kun palau­tus on hyväksyt­ty, rahat palaute­taan suo­raan tilille­si palau­tuk­sen vas­taan­oton ja käsit­te­lyn jälkeen.

Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadon­nut kul­je­tuk­sen aikana, vioit­tunut tai asi­akkaalle on toimitet­tu väärä tuote, tulee asi­akkaan ilmoit­taa virheestä välit­tömästi osoit­teeseen tilaukset@kopiouronen.fi.

Ilmoi­tus virheel­lis­es­tä toim­i­tuk­ses­ta tai vial­lis­es­ta tuot­teesta on tehtävä 14 päivän sisäl­lä tuot­teen vas­taan­ot­tamis­es­ta. Jos paket­ti on vioit­tunut postis­sa, on tuot­teesta tehtävä välittömästi
rekla­maa­tio postiin.

Muuta

Pidätämme oikeu­den muut­taa toim­i­tuse­hto­jamme. Asi­akkaan on ennen tilaus­taan tutus­tut­ta­va kul­loinkin voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Kopiouro­nen Oy käsit­telee kaik­ki asi­akastiedot täysin luottamuksellisesti.

Kopiouro­nen Oy sitoutuu ole­maan luovut­ta­mat­ta asi­akasti­eto­ja kol­man­nelle osapuolelle.