Toimitus- ja maksuehdot

Voimas­sa 01.09.2020 >

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokau­pan tuot­tei­ta myy Kopiouro­nen Oy, Y‑tunnus 0535717–2. Myymme tuot­tei­ta yksi­ty­ishenkilöille ja Y‑tunnuksen omaav­ille pääosin Suomeen. Tuot­tei­den hin­nat sisältävät arvon­lisäveron. Pidätämme oikeu­den hin­to­jen ja postiku­lu­jen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuot­teet tilataan pääsään­töis­es­ti Inter­netin väl­i­tyk­sel­lä osoit­teesta www.kopiouronen.fi ja val­it­se­mal­la kau­pan tuot­tei­ta ostosko­rin kaut­ta. Kaik­ki tilauk­set vahvis­te­taan sähkö­pos­til­la jos­sa ilmoite­taan tilauk­sen hin­ta, toim­i­tusku­lut sekä tilatut tuot­teet. Tilaus­vahvis­tuk­sen saami­nen edel­lyt­tää toimi­van sähkö­pos­tiosoit­teen ilmoit­tamista tilauk­sen yhtey­dessä. Asi­akas sitoutuu jokaisen tilauk­sen yhtey­dessä voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Tilausvahvistus

Lähetämme sähkö­pos­titse tilaus­vahvis­tuk­sen, jos­ta näet:

  • tilaus­nu­meron
  • tilatut tuot­teet
  • laskun lop­pusum­man

Sivuil­lamme ole­van käyt­täjätilin kaut­ta voit tarkas­taa tilauk­sen sisällön.

Maksaminen

Verkkokau­pan mak­su­välit­täjänä toimii Vis­ma Pay (Vis­ma Pay­ments Oy, y‑tunnus 2486559–4), joka on rek­isteröi­ty Finanssi­valvon­nan ylläpitämään mak­su­laitosrek­isteri­in. Mak­samiseen siir­ry­tään Vis­ma Payn verkkopalvelun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja laskul­la mak­sun saa­jana näkyy Vis­ma Pay tai Vis­ma Pay­ments Oy. Vis­ma Pay välit­tää mak­sut verkkokaup­pi­aalle. Mak­sami­nen on tur­val­lista, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa koske­vat tiedot välitetään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulkop­uo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tieto­ja. Kaup­pa syn­tyy verkkokau­pan asi­akkaan ja verkkokau­pan välille. Verkkokau­pan vas­tu­ul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­tyvät velvoit­teet. Lue lisää Vis­ma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Vis­ma Pay ‑palvelun kaut­ta voit mak­saa verkkopankki­tun­nuk­sil­la, lom­pakol­la, mak­suko­rteil­la (credit/debit), laskul­la tai osamak­sul­la. Käytet­tävis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osu­us­pank­ki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästö­pank­ki, Säästö­pank­ki, Aktia, Paikalliso­su­us­pankit, S‑Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, Mobile­Pay, Mas­ter­pass, Pivo, Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, Mas­ter­Card- ja Deb­it Mas­ter­Card ‑kor­tit, sekä Jous­to, Fel­low Lasku ja Fel­low Yri­tys­lasku. Mobile­Pay: Voit mak­saa Mobile­Pay-lom­pakol­lasi mikäli olet sallinut verkkokaupois­sa mak­samisen sovel­luk­sen ase­tuk­sista. Mobile­Pay-lom­pakol­la suorite­tut mak­sut veloite­taan lom­pakkoon liitetyltä mak­suko­r­til­ta. Mikäli mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­suko­r­til­ta epäon­nis­tuu, Mobile­Pay-lom­pakol­la mak­sami­nen ei ole mah­dol­lista verkkokau­pas­sa. Pivo: Käyt­töe­hdot ovat tar­jol­la Pivon sivuil­la: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/ Jous­to lasku ja osamak­su on koti­mainen palvelu, jol­la teet ostok­sesi nopeasti ja tur­val­lis­es­ti. Jous­to on tarkoitet­tu yksi­ty­ishenkilöille, jot­ka ovat hoi­ta­neet raha-asiansa moit­teet­tomasti. Jous­tol­la saat 30 vuorokaut­ta koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suaikaa. Laskun saat­u­asi voit päät­tää mak­satko sen kokon­aan vai osis­sa. Osamak­sul­la voit mak­saa ostok­sesi jopa 36:ssa erässä, alka­en 9,90 eur/kk. Jous­to osamak­sun kus­tan­nuk­set ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luot­toko­rko. Voit mak­saa Jous­tol­la 30–3000 euron ostok­sia. Luo­ton­myön­täjänä toimii Aura­jo­ki Nordic Oy. Lue lisää Jous­tos­ta osoit­teessa www.jousto.com. OP Lasku — Jous­ta­va tapa mak­saa verkko-ostok­set. Kaikkien pankkien asi­akkaille. OP Laskul­la voit tehdä enin­tään 5 000 euron suu­ruisia ostok­sia ja mak­saa ne korot­tomasti pois 45 vuorokau­den sisäl­lä. Halutes­sasi voit pilkkoa laskun use­am­paan mak­suerään. Ostok­sesi näkyvät yhdessä paikas­sa, joten pysyt hel­posti per­il­lä rahan käytöstä. Luot­tora­jan avul­la pidät kulu­tuk­sen halu­amis­sasi rajois­sa. Saat laskut kätevästi sähkö­posti­isi. Verkkopalvelus­samme näet tieto­ja OP Laskun käytöstäsi ja tekemiesi ostosten sum­man. Voit käyt­tää OP Laskua, jos olet mak­sukykyi­nen yli 20-vuo­tias, ja sin­ul­la on suo­ma­laisen pankin verkko­tun­nuk­set. Lisäti­eto­ja OP Lasku­un liit­tyen löy­dät osoit­teesta: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset/maksaminen/op-lasku

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Toimitusaika

Pos­ti­ta­mme tuot­tei­ta pääsään­töis­es­ti seu­raa­vana arkipäivänä.

Toimitustapa ja toimituskulut

Toim­i­tusku­lut sisältävät posti- ja pakkausku­lut. Voit kat­soa toim­i­tusku­lut valit­tuasi ostosko­rin mak­su- ja toim­i­tus­ta­van. Toimi­ta­mme tilauk­set kir­jeenä, paket­ti­na tai mak­sikir­jeenä. Lisätietoja
Postin paket­ti­vai­h­toe­hdoista mak­su­ista ja kul­je­tus­tavoista saat osoit­teesta https://www.posti.fi

Vaihto- ja palautusehdot

Verkkokau­pan asi­akkaal­la on kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen 14 vuorokau­den vai­h­to- ja palau­tu­soikeus. Asi­akkaal­la on oikeus vai­h­taa tai palaut­taa osa tai kaik­ki tilauk­sen tuotteet. 

Palautet­ta­vat tai vai­hdet­ta­vat tuot­teet tulee olla alku­peräis­pakkauk­ses­sa ja myyntikuntoisia. 

Halutes­sasi palaut­taa tai vai­h­taa tuot­tei­ta, ota ensin yhteyt­tä verkkokaup­paan ja kysy palau­tu­so­hjei­ta. Liitäthän palau­tuk­seen mukaan nime­si, yhteysti­etosi sekä tilinu­merosi mah­dol­lista mak­sun­palau­tus­ta varten. Tilauk­sen peru­ut­ta­mi­nen, virhev­as­tuu ja rekla­maa­tiot Ennen tilauk­sen toim­i­tus­ta tilauk­sen voi peru­ut­taa kir­jal­lisel­la ilmoituk­sel­la sähkö­pos­titse. Verkkokau­pal­la on lak­isääteinen virhev­as­tuu myy­dy­istä tuot­teista. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­dämme ole­maan yhtey­dessä asi­akas­palvelu­umme. Kulut­ta­jal­la on oikeus viedä mah­dol­liset riitati­lanteet kulut­ta­jari­ita­lau­takun­nan ratkaistavaksi.

Palau­tu­sosoite:

Kopiouro­nen Oy
Torikatu 5
53100 Lappeenranta

 

Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadon­nut kul­je­tuk­sen aikana, vioit­tunut tai asi­akkaalle on toimitet­tu väärä tuote, tulee asi­akkaan ilmoit­taa virheestä välit­tömästi osoit­teeseen tilaukset@kopiouronen.fi.

Ilmoi­tus virheel­lis­es­tä toim­i­tuk­ses­ta tai vial­lis­es­ta tuot­teesta on tehtävä 14 päivän sisäl­lä tuot­teen vas­taan­ot­tamis­es­ta. Jos paket­ti on vioit­tunut postis­sa, on tuot­teesta tehtävä välittömästi
rekla­maa­tio postiin.

Muuta

Pidätämme oikeu­den muut­taa toim­i­tuse­hto­jamme. Asi­akkaan on ennen tilaus­taan tutus­tut­ta­va kul­loinkin voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Kopiouro­nen Oy käsit­telee kaik­ki asi­akastiedot täysin luottamuksellisesti.

Kopiouro­nen Oy sitoutuu ole­maan luovut­ta­mat­ta asi­akasti­eto­ja kol­man­nelle osapuolelle.