Toimitus- ja maksuehdot

Voimas­sa 01.09.2020 >

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokau­pan tuot­tei­ta myy Kopiouro­nen Oy, Y‑tunnus 0535717–2. Myymme tuot­tei­ta yksi­ty­ishenkilöille ja Y‑tunnuksen omaav­ille pääosin Suomeen. Tuot­tei­den hin­nat sisältävät arvon­lisäveron. Pidätämme oikeu­den hin­to­jen ja postiku­lu­jen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuot­teet tilataan pääsään­töis­es­ti Inter­netin väl­i­tyk­sel­lä osoit­teesta www.kopiouronen.fi ja val­it­se­mal­la kau­pan tuot­tei­ta ostosko­rin kaut­ta. Kaik­ki tilauk­set vahvis­te­taan sähkö­pos­til­la jos­sa ilmoite­taan tilauk­sen hin­ta, toim­i­tusku­lut sekä tilatut tuot­teet. Tilaus­vahvis­tuk­sen saami­nen edel­lyt­tää toimi­van sähkö­pos­tiosoit­teen ilmoit­tamista tilauk­sen yhtey­dessä. Asi­akas sitoutuu jokaisen tilauk­sen yhtey­dessä voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Tilausvahvistus

Lähetämme sähkö­pos­titse tilaus­vahvis­tuk­sen, jos­ta näet:

  • tilaus­nu­meron
  • tilatut tuot­teet
  • laskun lop­pusum­man

Sivuil­lamme ole­van käyt­täjätilin kaut­ta voit tarkas­taa tilauk­sen sisällön.

Maksaminen

Verkkokau­pan mak­su­välit­täjänä toimii Vis­ma Pay (Pay­by­way Oy, y‑tunnus 2486559–4), joka on rek­isteröi­ty Finanssi­valvon­nan ylläpitämään mak­su­laitosrek­isteri­in. Mak­samiseen siir­ry­tään Vis­ma Payn verkkopalvelun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja laskul­la mak­sun saa­jana näkyy Vis­ma Pay tai Pay­by­way Oy. Vis­ma Pay välit­tää mak­sut verkkokaup­pi­aalle. Mak­sami­nen on tur­val­lista, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa koske­vat tiedot välitetään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulkop­uo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tieto­ja. Kaup­pa syn­tyy verkkokau­pan asi­akkaan ja verkkokau­pan välille. Verkkokau­pan vas­tu­ul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­tyvät velvoit­teet. Lue lisää Vis­ma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Vis­ma Pay ‑palvelun kaut­ta voit mak­saa verkkopankki­tun­nuk­sil­la, lom­pakol­la, mak­suko­rteil­la (credit/debit), laskul­la tai osamaksulla.
Käytet­tävis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osu­us­pank­ki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästö­pank­ki, Säästö­pank­ki, Aktia, Paikalliso­su­us­pankit, S‑Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, Mobile­Pay, Mas­ter­pass, Pivo, Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, Mas­ter­Card- ja Deb­it Mas­ter­Card ‑kor­tit, sekä Jous­to ja Enter­pay Lasku yritykselle.
Mobile­Pay: Voit mak­saa Mobile­Pay-lom­pakol­lasi mikäli olet sallinut verkkokaupois­sa mak­samisen sovel­luk­sen ase­tuk­sista. Mobile­Pay-lom­pakol­la suorite­tut mak­sut veloite­taan lom­pakkoon liitetyltä mak­suko­r­til­ta. Mikäli mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­suko­r­til­ta epäon­nis­tuu, Mobile­Pay-lom­pakol­la mak­sami­nen ei ole mah­dol­lista verkkokaupassa.
Pivo: Käyt­töe­hdot ovat tar­jol­la Pivon sivuil­la: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/
Jous­to lasku ja osamak­su on koti­mainen palvelu, jol­la teet ostok­sesi nopeasti ja tur­val­lis­es­ti. Jous­to on tarkoitet­tu yksi­ty­ishenkilöille, jot­ka ovat hoi­ta­neet raha-asiansa moit­teet­tomasti. Jous­tol­la saat 30 vuorokaut­ta koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suaikaa. Laskun saat­u­asi voit päät­tää mak­satko sen kokon­aan vai osis­sa. Osamak­sul­la voit mak­saa ostok­sesi jopa 36:ssa erässä, alka­en 9,90 eur/kk. Jous­to osamak­sun kus­tan­nuk­set ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luot­toko­rko. Voit mak­saa Jous­tol­la 30–3000 euron ostoksia.
Luo­ton­myön­täjänä toimii Aura­jo­ki Nordic Oy. Lue lisää Jous­tos­ta osoit­teessa www.jousto.com.

Vis­ma Pay ‑mak­su­palvelun yhteystiedot
Vis­ma Pay, Pay­by­way Oy
(Y‑tunnus 2486559–4)
Sähkö­posti: helpdesk@vismapay.com
Puhe­lin: 09 315 42 037 (ark­isin klo 8–16)
Pos­tiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitusaika

Pos­ti­ta­mme tuot­tei­ta pääsään­töis­es­ti seu­raa­vana arkipäivänä.

Toimitustapa ja toimituskulut

Toim­i­tusku­lut sisältävät posti- ja pakkausku­lut. Voit kat­soa toim­i­tusku­lut valit­tuasi ostosko­rin mak­su- ja toim­i­tus­ta­van. Toimi­ta­mme tilauk­set kir­jeenä, paket­ti­na tai mak­sikir­jeenä. Lisätietoja
Postin paket­ti­vai­h­toe­hdoista mak­su­ista ja kul­je­tus­tavoista saat osoit­teesta https://www.posti.fi

Vaihto- ja palautusehdot

Asi­akkaal­la on Suomen kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen 14 päivän vai­h­to- ja palau­tu­soikeus. Palau­tu­soikeus kos­kee vain alku­peräis­pakkauk­ses­sa ole­via käyt­tämät­tömiä ja myyntikelpoisia
tuot­tei­ta. Rahan palaut­tamisen välit­tää Bamb­o­ra Payform.

Liitä palau­tuk­sen mukaan seu­raa­vat tiedot:

  • asi­akas­nu­merosi, nime­si, osoit­teesi ja puhelinnumerosi
  • kopio tilaus­vahvis­tuk­ses­ta

Palau­tu­sosoite:

Kopiouro­nen Oy
Torikatu 5
53100 Lappeenranta

Emme vas­taan­o­ta palau­tuk­sia yli 14 vrk kulut­tua toim­i­tuk­ses­ta. Kun palau­tus on hyväksyt­ty, rahat palaute­taan suo­raan tilille­si palau­tuk­sen vas­taan­oton ja käsit­te­lyn jälkeen.

Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadon­nut kul­je­tuk­sen aikana, vioit­tunut tai asi­akkaalle on toimitet­tu väärä tuote, tulee asi­akkaan ilmoit­taa virheestä välit­tömästi osoit­teeseen tilaukset@kopiouronen.fi.

Ilmoi­tus virheel­lis­es­tä toim­i­tuk­ses­ta tai vial­lis­es­ta tuot­teesta on tehtävä 14 päivän sisäl­lä tuot­teen vas­taan­ot­tamis­es­ta. Jos paket­ti on vioit­tunut postis­sa, on tuot­teesta tehtävä välittömästi
rekla­maa­tio postiin.

Muuta

Pidätämme oikeu­den muut­taa toim­i­tuse­hto­jamme. Asi­akkaan on ennen tilaus­taan tutus­tut­ta­va kul­loinkin voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Kopiouro­nen Oy käsit­telee kaik­ki asi­akastiedot täysin luottamuksellisesti.

Kopiouro­nen Oy sitoutuu ole­maan luovut­ta­mat­ta asi­akasti­eto­ja kol­man­nelle osapuolelle.