Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi

Kopiouro­nen Oy
Y‑tunnus: 0535717–2

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Riit­ta Riikonen
sähkö­posti: riitta.riikonen@kopiouronen.fi
puhe­lin: 040 7252 871

Rekisterin nimi

Kopiouro­nen Oy:n markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rek­isteris­sä ole­via henkilön kon­tak­ti­ti­eto­ja käytetään Kopiouro­nen Oy:n omi­in tarkoituk­si­in. Tieto­ja käytetään lisäk­si markki­noin­ti­toimen­piteitä ja muu­ta tiedo­tus­ta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rek­isterin tieto­sisältö koos­t­uu seu­raav­ista tiedoista. Osa tiedoista on käyt­tö­tarkoituk­ses­ta riip­puen pakol­lista antaa, jot­ta asia voidaan käsitel­lä tarpeen­mukaisel­la tavalla.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhe­lin­nu­mero, sähköpostiosoite)
  • Yri­tyk­sen tiedot jota henkilö edus­taa (esimerkik­si yri­tyk­sen nimi, y‑tunnus, toimi­ala, pank­ki- ja laskutustiedot)
  • Lisätiedot (henkilön jät­tämä lisäti­eto, kuten vapaa­muo­toinen viesti tai palaute)
  • Muut tun­nis­tetiedot (mm. henkilön julki­nen IP-osoite)
  • Seu­ran­tatiedot (sähköis­ten markki­noin­ti­toimen­pitei­den seurantatiedot)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytän­nöstämme)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma­l­la suos­tu­muk­sel­la annetut tiedot joko verkkopalvelus­sa olevil­la lomakkeil­la tai myyn­ti- ja esit­te­ly­ta­pah­tu­mis­sa sekä verkkopalvelun automaat­tis­es­ti keräämä verkkopalvelun analysoin­tia ja kehit­tämistä tuke­va aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tieto­ja käsitel­lään EU:n tai ETA:n alueel­la sekä niiden ulkop­uolel­la. Tieto­ja ei luovute­ta muiden kuin Nami­ka Lappeen­ran­nan hyö­dyn­net­täväk­si. Tieto­ja säi­lytetään niin kauan kun asi­akas­suh­teen voidaan kat­soa ole­van voimas­sa sekä kohtu­ullisen ajan asi­akas­suh­teen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rek­isterin tiedot sijait­se­vat sähköisen viestin­nän tieto­suo­jalain mukai­sis­sa suo­ja­tuis­sa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisel­la rek­isteri­in tieton­sa jät­täneel­lä henkilöl­lä on oikeus tarkas­taa omat rek­isteri­in tal­len­netut tieton­sa sekä vaa­tia niiden kor­jaamista. Kor­jaus­pyyn­tö tehdään sähkö­pos­titse yhteyshenkilön sähkö­pos­tiosoit­teeseen. Pyyn­tö kohdis­te­taan ole­tuk­se­na pyyn­nön lähet­täjän sähkö­pos­tiosoit­teeseen liitet­ty­i­hin henkilöti­etoi­hin, ellei pyyn­nön lähet­tänyt­tä henkilöä tun­nis­te­ta jol­lain muul­la tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöl­lä on oikeus kieltää rek­ister­in­pitäjää käsit­telemästä hän­tä itseään koske­via tieto­ja suo­ra­main­on­taa, etämyyn­tiä, muu­ta suo­ra­markki­noin­tia tai markki­na- ja mielipi­de­tutkimuk­sia varten. Mikäli henkilö halu­aa kieltää täl­laisen toimin­nan, hän voi tehdä sen otta­mal­la yhteyt­tä rek­ister­in­pitäjään sähköpostitse.