Käyttöehdot

Henkilötietojen käsittelykäytäntö

Halu­amme pitää antamis­tasi henkilötiedoista hyvää huol­ta. Aivan kuten asiakkaistammekin.

Käsit­telemme henkilöti­eto­ja myyn­ti- ja markki­noin­ti­tarkoituk­sis­sa, asi­akas­palvelu­un ja ‑suh­teeseen liit­tyvis­sä tarkoituk­sis­sa sekä asi­akastyy­tyväisyy­den ja palvelu­jemme kehit­tämisek­si. Lähet­täessäsi jonkin verkkopalvelus­samme ole­van lomak­keen anta­masi tiedot siir­tyvät käsiteltäväksemme.

Lomakkeil­la ei ole sal­lit­tua lähet­tää alle 16-vuo­ti­aiden henkilöi­den tieto­ja, mikäli lomak­keen yhtey­dessä ei ole erik­seen muuten mainit­tu. Henkilöti­eto­ja käsitel­lään mei­dän ja valit­tu­jen henkilöti­eto­jen käsit­telijöi­den toimes­ta suo­ja­tuis­sa tieto­tur­val­li­sis­sa järjestelmissä.

Markkinointirekisteri

Tutus­tu markki­noin­ti­ti­eto­jen rek­isteri- ja tieto­suo­jaselosteeseen.

Evästeet ja muut tunnistetiedot

Lomakkeil­ta lähet­tämiesi tieto­jen lisäk­si verkkopalvelus­samme tal­len­netaan selaimeesi evästeitä evästekäytän­tömme mukaises­ti.

Markkinointiesto

Voit halutes­sasi aset­taa sähkö­pos­ti­markki­noin­tieston joko eril­lisel­lä pyyn­nöl­lä tai jokaisen markki­noin­tivi­estin mukana tule­val­la linkillä.

Valitusoikeus

Mikäli kat­sot, että sin­ua koske­vien tieto­jen käsit­telyssä riko­taan henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn ase­tuk­sia, sin­ul­la on oikeus tehdä val­i­tus valvontaviranomaiselle.

Jäikö kysyttävää?

Mikäli henkilöti­eto­jen käsit­telystä heräsi kysyt­tävää, ole mei­hin rohkeasti yhteydessä.

Riit­ta Riikonen
sähkö­posti: riitta.riikonen@kopiouronen.fi
puhe­lin: 040 7252 871

Kopiouro­nen Oy:llä voi olla myös eril­lisiä palveluko­htaisia ehto­ja, jol­loin näitä yleisiä ehto­ja sovel­letaan toissijaisesti.