Evästekäytännöt

Evästeistä yleisesti

Verkkopalvelus­samme käytetään evästeitä (cook­ies) käyt­täjäkoke­muk­sen kehit­tämisek­si (seu­ran­taeväs­teet) ja palvelus­sa ole­vien toim­into­jen mah­dol­lis­tamisek­si (toimin­nal­liset eväs­teet). Eväste on tek­sti­tiedos­to, joka verkkopalvelun sivul­la käy­dessä tal­len­tuu käyt­täjän tietokoneelle määräa­jak­si. Halutes­sasi voit vält­tää evästei­den käytön määrit­tämäl­lä selaime­si ase­tuk­set niin, ettei evästeitä tal­len­neta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikut­taa heiken­tävästi sivus­ton toimin­nal­lisuuk­si­in ja käyt­tökoke­muk­seen tai jois­sain tapauk­sis­sa estää käytön kokonaan.

Seurantaevästeet

Sivus­tol­ta kerätään käyt­tös­ta­tis­ti­ikkaa, jon­ka tarkoituk­se­na on sivus­ton seu­ran­ta, kehit­tämi­nen ja markki­noin­nin suunnitteleminen.

Lisäk­si sivus­tol­la on käytössä kohderyh­mä- ja aihep­i­ir­i­tiedon keräys (Google Ana­lyt­ics Demo­graph­ics), jol­la yhdis­tetään käyt­täjän seu­ran­tati­etoon mm. ikä, sukupuoli ja käyt­täjän kiin­nos­tuk­sen aihep­i­ir­it. Näi­den tieto­jen keräämiseen liit­tyviä ase­tuk­sia voit muut­taa oma­l­la Google-tililläsi.

Toiminnalliset evästeet

Verkkopalvelun toimin­nal­liset osa-alueet, jot­ka edel­lyt­tävät käyt­täjän kir­jau­tu­mista tai muu­ta tun­nistau­tu­mista vaa­ti­vat eväs­teen toimi­ak­seen. Eväs­teen tietoi­hin tal­len­netaan tarvit­ta­vat tiedot käyt­täjästä ja eväste pois­te­taan sen määräa­jan päät­teek­si tai kun käyt­täjä kir­jau­tuu ulos.

Muut tunnisteet

Verkkopalvelun käyt­täjästä tal­len­netaan verkkopalvelun käytön yhtey­dessä tun­nis­teti­eto­ja palve­li­men ja verkkopalvelun lok­i­tiedos­toi­hin (mm. IP-osoite, avat­tu sivu ja haetut tiedos­tot sekä mah­dol­liset käytö­naikaiset virheti­lanteet) sekä kerätään tietoa sivus­ton käyt­töli­it­tymän toimin­nas­ta (tal­len­nuk­set, kuumakart­tatiedot, lomakkei­den käyt­tötiedot). Näi­den tieto­jen keräämisen tarkoi­tus on palvelun seu­ran­ta ja kehit­tämi­nen sekä vikasi­etoisu­u­den ja tieto­tur­van jatku­va parantaminen.